Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

DOKUMENTY DO POBRANIA:

karta zapisu do przedszkola 2022-2023 (1)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

==============================================================================

============================================

do pobrania:

Deklaracja

Wniosek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021

Dyrektora Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie z dnia 12.01.2021 r.  

Regulamin Rekrutacji do Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie
na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: 

Art. 131, art. 153 ust. 1 i 2, art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo Oświatowe

 1. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 poz. 610).
 2. Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 stycznia 2021.

 

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 -6 lat oraz dzieci odroczone nie dłużej niż do 9 roku życia z zastrzeżeniem punktu 2 i 3.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Rekrutacja dzieci do przedszkola obejmuje 2 etapy ? podstawowy i uzupełniający, gdy przedszkole po pierwszym etapie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
 4. Przebieg procesu rekrutacji:
 • Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklaracje kontynuacji  wychowania przedszkolnego w placówce, do której dziecko uczęszcza, lub rezygnują chcąc zapisać dziecko do innej placówki. Termin zakończenia składania deklaracji upływa 05.02.2021 r. o godzinie 15.00.
 • Rodzic, który chce zmienić placówkę, do której uczęszcza dziecko, zobowiązany jest do przejścia procedury rekrutacyjnej.
 • Szczegółowy harmonogram opisuje poniższa tabela:
Czynności poprzedzające rekrutację
1. Złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolny 2021/2022  

Do dnia 5 lutego 2021

 

Postępowanie rekrutacyjne

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 lutego 2021 r.

do 12 marca 2021 r.

do godz. 15.00

od 26 kwietnia 2021r

do 4 maja 2021 r.

do godz. 15.00

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

I kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2021 r.

do godz. 15.00

6 maja 2021 r.

do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

29 marca 2021 r.

do godz. 15.00

10 maja 2021 r.

do godz. 15.00

4. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia  podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

Odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia
6. Złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego

w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

5. O przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. Za przebieg procesu rekrutacji w placówce odpowiada Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.

7. Zgodnie z Art. 131.  1. Ustawy prawo oświatowe  do publicznego przedszkola, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

8. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa punkcie 7, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1 Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci TAK NIE
2 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością TAK NIE
3 Dziecko osoby (matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów TAK NIE
4 Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów TAK NIE
5 Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) TAK NIE
6 Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej TAK NIE
7 Dziecko objęte pieczą zastępczą TAK NIE

 

 1. Kryteria, o których mowa w punkcie 8, mają jednakową wartość ? 1
 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wymienionych w pkt. 8.
Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Miłosław Oświadczenie ? załącznik
Dziecko z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci Oświadczenie ? załącznik
Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane bez względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. Zm.) ? w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka
Dziecko osoby(matki lub ojca) niepełnosprawnej, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów
Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)
Dziecko osoby (matki lub ojca) samotnie wychowującej Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu (w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.11 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866)- w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określił dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
 2. Na podstawie art.131 ust.6 ustawy -prawo oświatowe organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli:
I Kryteria ustalone przez organ prowadzący
1 Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo ( w pełnym wymiarze lub prowadzący działalność gospodarczą) TAK NIE
2 Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko uczących się , studiujących w systemie dziennym lub jednego, jeżeli drugi pracuje zawodowo TAK NIE
3 Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujący zawodowo jednoczesnym pobieraniem, przynajmniej przez jedną osobę, nauki w systemie innym niż dzienny TAK NIE
4 Dziecko, którego co najmniej jeden z rodziców pracuje zawodowo TAK NIE

13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu.

14. Jeżeli w przedszkolu pozostaje ostatnie wolne miejsce, a liczba kandydatów na to miejsce, mających tę samą liczbę punktów, jest większa niż 1, wówczas o wyborze kandydata decyduje data urodzenia ? do przedszkola przyjmuje się dziecko starsze.

15. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które trwa do 04 maja 2021 roku. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują zasady opisane w niniejszym regulaminie.

16. Wniosek wypełniany przez rodzica musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym. Ustawodawca określił jednoznacznie, że wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenie zawierające klauzulę ?Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia?.

17. Komisja rekrutacyjna weryfikuje wnioski i podejmuje decyzję w sprawie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola publikowana jest w widocznym miejscu, w siedzibie placówki lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Nazwiska dzieci na liście uszeregowane są w porządku alfabetycznym. Dzień podania listy do publicznej wiadomości określany jest w formie adnotacji umieszczonej na liście. Listę podpisuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

18. Szczegółowe postępowanie komisji rekrutacyjnej zostało określone w art. 158, 1-5 natomiast  tryb odwoławczy przysługujący wnioskodawcy, zawarto w art. 158, 6-9, przywołanej ustawy Prawo oświatowe.

19. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej od 1 września roku szkolnego, na który dokonywany jest nabór, w razie zwolnienia się miejsca w grupie przedszkolnej, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor biorąc pod uwagę wiek dziecka.

20. Regulamin rekrutacji Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie został wprowadzony Zarządzeniem  Nr 02/2021 z dnia 12.01.2021 Dyrektora Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie

21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja oraz u dyrektora placówki.

Załączniki:

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie na rok szkolny 2021/2022