DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole ?Bajkowy Świat? w Orzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem www.przedszkolebajkowyswiat.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Istniejąca strona internetowa Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych                                 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ? niezgodności i wyłączenia dotyczą:

  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych  w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przedszkole.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: Beata Mietlicka, e-mail: bajkowyswiat1@wp.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 437 12 53.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, przedszkole niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek:

Przedszkole ?Bajkowy Świat?  w Orzechowie ul. Miłosławska 48, 62-322 Orzechowo

Przedszkole znajduje się na parterze budynku jednopiętrowego.

Do budynku prowadzi sześć wejść: dwa od ulicy Miłosławskiej oraz cztery od strony przedszkolnego placu zabaw.

Do wszystkich wejść do budynku przedszkola prowadzą schody. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille?a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Przedszkolu ?Bajkowy Świat? w Orzechowie.

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres: bajkowyswiat1@wp.pl
  • telefonicznie pod numerem:  61 437 12 53
  • osobiście w przedszkolu,
  • drogą pocztową na adres: Przedszkole ?Bajkowy Świat?  w Orzechowie Orzechowie,  ul. Miłosławska 48, 62-322 Orzechowo