Dyżur wakacyjny – SIERPIEŃ 2020

-

Dyżur wakacyjny przedszkola ? sierpień 2020

Informujemy, że nasze przedszkole zgodnie z projektem organizacyjnym pełni dyżur  w miesiącu sierpniu 2020 roku). Przedszkole ?Koszałek Opałek? w Miłosławiu pełni dyżur w miesiącu lipcu.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur składają odpowiedni wniosek.

Podczas dyżuru  ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup będzie ograniczona do 16 dzieci w jednej grupie. 

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, obojga rodziców pracujących oraz osób samotnie wychowujących dziecko.  Prosimy zapisywać tylko te dzieci, które rzeczywiście przyjdą na dyżur.

Zgłoszenie dzieci przyjmujemy w dniach od 17 czerwca  do dnia 26 czerwca 2020 roku  poprzez e-mail na : bajkowyswiat1@wp.pl z załącznikiem w postaci wypełnionego wniosku lub poprzez wrzucenie wniosku do skrzynki pocztowej przedszkola. Druk wniosku na dyżur do pobrania na naszej stronie internetowej.

O zakwalifikowaniu dziecka na dyżur powiadomimy Państwa telefonicznie lub mailowo do dnia 30 czerwca br.

Wniosek do pobrania:

http://www.przedszkolebajkowyswiat.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/wniosek_zapisy_na_dyzur_przedszkola_20201-11.docx

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

NA DYŻUR LETNI PRZEDSZKOLA ?BAJKOWY ŚWIAT? ORZECHOWIE W SIERPNIU/ 2020

 

Proszę o przyjęcie na  dyżur Przedszkola ?Bajkowy Świat? w Orzechowie  w miesiącu sierpniu 2020

córki/syna,?????????????????????.????. (nazwisko, imię dziecka)

 okresie od??????????.do??????????

 

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA
Nazwisko i imię:
Data urodzenia: Miejsce urodzenia:
Nr PESEL                       _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
Adres zameldowania dziecka
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Adres zamieszkania dziecka (jeżeli jest inny od adresu zameldowania)
Kod pocztowy: Miejscowośc:  
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
 1. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Dane osobowe matki/opiekunki prawnej
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Telefon: Adres e-mail:
Dane osobowe ojca/opiekuna prawnego
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania ojca/ opiekuna prawnego
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Gmina:
Telefon: Adres e-mail:

 

Deklaruję/jemy, że dziecko będzie korzystało z usług przedszkola podczas dyżuru letniego w godzinach                    od ? do (proszę o wstawienie znaku ?X? przy wybranych godzinach):

6.30 ? 7.30

7.30 ? 12.30 (czas bezpłatny)

12.30 ? 13.30

13.30 ? 14.30

14.30 ? 15.30

 

tj.: ????.słownie:??????????????.godzin w ciągu dnia.

                   (proszę wpisać dzienną liczbę wybranych godzin)

Zgłaszam chęć korzystania przez dziecko z następujących posiłków:  ŚNIADANIE       OBIAD       PODWIECZOREK (PŁATNYCH)

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ? MAMA:

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 r., tj.:

 

 • jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu                                            i przedsiębiorstw produkcyjnych)
 • jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

lub inna sytuacja (krótki opis)???????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????????????..

 

 • właściwe zakreślić

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ? TATA:

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wykonuję zawód rekomendowany
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 04 maja 2020 r., tj.:

 

 • jestem pracownikiem realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu                                            i przedsiębiorstw produkcyjnych)
 • jestem  rodzicem pracującym, który  nie ma możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

lub inna sytuacja (krótki opis)???????????????????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????..

????????????????????????????????????????????????????????..

 

 • właściwe zakreślić

 

 

 1. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
 1. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez dyrektora przedszkola – danych osobowych naszych i naszego dziecka zawartych w deklaracji zgodnie z art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5. 2016 L Nr 119/36  Dz. Urz. UE PL), zwanego dalej RODO.
 2. Wszystkie dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe.
 3. Niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji.

 

 

???????..?………………………                                                       ??.?????????????

         (podpis matki/ opiekuna prawnego)                                                                      ( podpis ojca/ opiekuna prawnego)

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych danych osobowych dziecka oraz  Pana/ Pani  jest: Dyrektor Przedszkola z siedzibą: ul. Miłosławska 48, 62-322 Orzechowo, tel.: 61 437 12 53,  e-mail:bajkowyswiat1@wp.pl.